*จ.1 และ อัง.2 กค. 67 พญ. ศิรินัทธ์ แทน อ. มานิต

ปรึกษาและรับยาได้ตามปกติ 
(งดรับผู้ป่วยใหม่)