***ส. 25 พค. นพ. การัณย์แทน อ. มานิต***

ปรึกษาและรับยาได้ตามปกติ 
(งดรับผู้ป่วยใหม่)